دین مردم تایلند

مذهب رسمی مردم تایلند، بودایی است و بیش از ۹۰ درصد آنها پیرو مکتب تراودا هستند.بودا حدود پنج قرن پیش از میلاد، در هندوستان می زیست و بوداییان پیروان آموزه های معنوی وی هستند.سال ها پس از مرگ بودا، پیروان وی به چند گروه تقسیم شدند. دسته ای از آنها که فقط به آموزه های شخص بودا اعتقاد داشتند، تراوادا نامیده می شوند که بوداییان تایلند جزو این دسته هستند و دسته دیگر مهایانا یا نواندیشان خوانده می شوند که خود به چند شاخه تقسیم می شوند و از جمله آنها فرقه ذن است. با این حال مشخص است که این گسترش جغرافیایی و چند دستگی در آموزه های بودا، تفاوت چندانی در این آیین ایجاد نکرده است.

پس از بوداییان، مسلمانان دومین گروه مذهبی بزرگ تایلند به شمار می روند که عمدتا در چهار ایالت جنوبی کشور سکونت دارند. در مناطق خاصی از تایلند، اکثریت جمعیت با مسلمان هاست که بزرگترین اقلیت مذهبی تایلند بوده و در اجتماعاتی مجزا از غیر مسلمانان زندگی می کنند.مسیحیان تایلند نیز غالبا کاتولیک بوده و کمتر از یک درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند و در کنار آنها پیروان آیین سیک و هندو زندگی می کنند.در تایلند، ۹۴.۶ درصد مردم بودایی، ۴.۶ درصد مسلمان، ۰.۷ درصد مسیحی و ۰.۱ درصد باقی ادیان هستند.

safarethailand.ir